Informacje o studiach

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Home staging jest w istocie kreowaniem produktu marketingowego. Bazuje na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub najmu odpowiadającego aktualny potrzeba i trendom rynkowym.  W związku dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i funkcjonowania infrastruktury nieruchomości, istnieje znaczne zainteresowanie wśród osób, które pośredniczą w obrocie nieruchomościami oraz zarządzają nimi nowymi technikami aranżacji wnętrz która pozwala na efektywniejszą sprzedaż i najem nieruchomości. Propozycja programowa wypełnia istotną lukę na rynku usług związanych z nieruchomościami z innowacyjnym połączeniem kreacji produktu zorientowanego na zindywidualizowane potrzeby klienta. Orientacja na klienta wymaga również zmiany podejścia do sprzedaży i najmu nieruchomości oraz zastosowania zarządzania projektem.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów wynika z zapotrzebowania na pośredników w obrocie nieruchomościami łączących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania, rynku nieruchomości i marketingu. Wypełnia lukę empiryczną powstałą na rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  poprzez połączenie projektowania produktu w oparciu o posiadane zasoby nieruchomości.

Studia te przeznaczone są dla pośredników w obrocie nieruchomościami, osób aktualnie lub potencjalnie obsługujących rynek nieruchomości, właścicieli nieruchomości oraz dla specjalistów zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości. Program studiów skierowany jest również do zarządców nieruchomości.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów.

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych

Studia te przeznaczone są dla pośredników w obrocie nieruchomościami, osób aktualnie lub potencjalnie obsługujących rynek nieruchomości, właścicieli nieruchomości oraz dla specjalistów zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości. Program studiów skierowany jest również do zarządców nieruchomości. Słuchacze zdobędą wiedzę, umiejętności, oraz kompetencje społeczne niezbędne aby wykonywać projekty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i zarządzania powierzchną. Oprócz wiedzy na tematy związane z nowoczesnymi formami i metodami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i marketingu, otrzymają również wiedzę z zakresu zarządzania, rynku nieruchomości, a także podstaw planowania kosztów.

Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych:

Wiedza to znajomość zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w standardach światowych pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Efekty:

 1. Wymienia główne założenia i trendy we współczesnej sprzedaży nieruchomości
 2. Wymienia podstawowe zasady metody i narzędzia Home Stagingu.
 3. Wyjaśnia różnice pomiędzy tradycyjnymi metodami sprzedaży nieruchomości a Home Stagingiem.
 4. Charakteryzuje rynek usług Home Stagingu.
 5. Klasyfikuje elementy usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Umiejętność to aplikowanie wiedzy w praktyce poprzez wykazanie zdolności analitycznego myślenia, analizy oraz syntezy w przygotowaniu i wykonywaniu projektu przygotowania nieruchomości do sprzedaży. To zdolność zarządzania projektem w ramach ustalonego budżetu. 

Efekty:

 1. Analizuje opłacalność wariantów sprzedaży
 2. Komponuje elementy Home Stagingu i rearanżuje powierzchnie nieruchomości
 3. Rozpoznaje i rozróżnia specyficzne metody i narzędzia Home Stagingu
 4. Tworzy budżet i harmonogram projektów Home Stagingu
 5.  Przygotowuje nieruchomość do sprzedaży

Kompetencje społeczne to umiejętność funkcjonowania, działania pod presją czasu, działania w stresującym otoczeniu, współdziałanie w grupie oraz określanie priorytetów wraz
z samodzielnym uzupełnianiem wiedzy.

Efekty:

 1. Potrafi współpracować w grupie i potrafi współdziałać w budowaniu projektów społecznych, przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności oraz ponosić za nią odpowiedzialność.
 2. Potrafi kierować zespołami i przedsięwzięciami, proponować ich harmonogram, organizację i zakres.
 3. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Słuchacze po ukończeniu studiów będą posiadali wszelkie kompetencje by wykonywać projekty z zakresu Home staging tj. projektu przygotowania nieruchomości do sprzedaży zgodnie z ustalonym z właścicielem zakresem umowy.


Aktualizacja:
2015-06-21 09:58:55

Informacje: Agnieszka Bańdo