Rekrutacja na studia

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Wymagane dokumenty: 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • Zgadzam się aby moje dane osobowe były wykorzystywane na potrzeby zwi±zane z rekrutacj± i obsług± studiów podyplomowych

    "Home STAGING".


    Uwaga:
    W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomoc± hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów

  • wpłata opłaty za studia
Przewidziana liczba słuchaczy: 20
Limit przyjęć na studia podyplomowe: 50
Opłata za semestr: 1950 zł
Opłata za cało¶ć studiów (dwa semestry) 3900,00 zł

Aktualizacja:
2015-05-29 12:20:13

Informacje: Agnieszka Bańdo